Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

SĘDZIOWIE / JUDGES

Wystawa 07.07.2018 (sobota) godz. 10.00 / Dog Show 07.07.2018 (Saturday) 10.00

                           Ralf Brinkmann (D)  psy / males

                           Jaromír Špicera (CZ)  suki / females

 

Kwalifikacje hodowlane ZTP  08.07.2018 ( niedziela ) godz. 10.00  / Breeding Clasification

ZTP 30.06.2017( Sunday ) -  10.00

                         Ralf Brinkmann (D)  ZTP

 

Pozorant / Helper

                           Krzysztof Sokołowski

 

 

Nocna Gala Bokserów 07.07.2018 (sobota) godz. 22.00 / Boxer Night Gala 07.07.2018 (Saturday) 22.00

Sędziowie :  Ewa Kozłowska, Waldemar Mrowiec, Alena Žarská

 

                             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany obsady sędziowskiej.

PROGRAM / EVHENT
 
 
06.07.2018  Piątek / Friday
 
Spotkanie z pozorantem przed testami ZTP
 
07.07.2018  Sobota / Saturday / Samstag
 
0800 - 0930 Przyjmowanie psów, wydawanie numerów / Entering of the dogs, serve out start numbers / Einlass der Hunde, Ausgebe Startnummern
 
1000  Rozpoczęcie wystawy /Beginning of Dog Show / Beginn der Ausstellung
 
1015  Rozpoczęcie sędziowania /Beginning of judgements / Beginn des richtens
 
1300  Konkurencje Finałowe / Final Competitions  / Endrunde
 
19 00  Spotkanie i kolacja. Wszystko odbywać się będzie na terenie wystawy, na Ośrodku Szkolenia Psów we Wrocławiu na Niskich Łąkach /  The meeting and dinner . The meeting will take place in the Dog Show, the Dog Training Centre in Wroclaw, Na Niskich Lakach 7 street / Das Treffen und Abendessen . Das Treffen findet in der Ausstellung, die Dog Training Center in Wroclaw, Na Niskich Lakach 7 Straße  
 
22 00  Nocna Gala Bokserów / Boxer Night Gala  (regulamin / regulations)       (opłaty / payment)
         Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.
 
08.07.2018  Niedziela / Sunday / Sonntag

10
00   Rozpoczęcie przeglądu ZTP / Start breeding tests - ZTP / Start Zucht Tests - ZTP
 
1200 Testy Psychiczne dla wszystkich psów.
 
 
 

MIEJSCE / PLACE

 

Ośrodek Szkolenia Psów ZKwP oddział we Wrocławiu /  ZKwP Dog Training Centre in Wroclaw

Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 7  / Na Niskich Lakach Str. Wroclaw Poland

GPSN 51.096439          E 17.0610675

      + 51o 5' 47.18 ",     +17° 3' 42.03"

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW

klubu wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

DUŻE CWC

 

Wrocław - 07.07.2018 -  Poland

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

KWALIFIKACJE HODOWLANE   ZTP - 08.07.2018  - ZTP   BREEDING CLASSIFICATION   

NOCNA GALA BOKSERÓWBOXER NIGHT GALA

KLASY / CLASSES / KLASSEN

- MŁODSZYCH SZCZENIĄT/ MINOR PUPPY CLASS / MINOR JÜNGSTENKLASSE

4 do 6 miesięcy / 4 to 6 months / 4 - 6 monaten

- SZCZENIĄT / PUPPY CLASS / JÜNGSTENKLASSE

6 do 9 miesięcy /  6 to 9 months / 6 - 9 m.

- MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS / JUNGENDKLASSE

9 do 12 miesięcy / 9 to 12 months / 9 - 12 m.

- MŁODYCH PSÓW / YOUNG CLASS / JUNGHUNDKLASSE

12 do 18 miesięcy / 12 to 18 months / 12 - 18 m.

- POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS / ZWISCHENKLASSE

  15 do 24 miesięcy / 15 to 24 months / 15 - 24 m.

- OTWARTA / OPEN CLASS / OFFENE KLASSE

ponad 15 miesięcy / 15 months and over / + 15  m.

- UŻYTKOWA / WORKING CLASS / GEBRAUCHSHUNDKLASSE

psy z certyfikatem użytkowości FCI / dogs with FCI official working certificate /  mit FCI Bestätigung.

- CHAMPIONÓW / CHAMPIONS /  CHAMPIONKLASSE

psy posiadające Tytuł Championa lub Interchampiona  / dogs with recognized Champion, International Champion  Title / fur Hunde die schon den Title des Int.Ch. Order Ch. Errungen haben

- WETERANÓW  /  VETERANS /  VETERANENKLASSE

psy powyżej 8 roku życia / dogs aged  8 years and over / + 8 jahre

- HONOROWA / HONOUR CLASSE / EHRENKLASSE

Opis psa na ringu - bez klasyfikacji / Description of the dog in the ring - no classification / Beschreibung des Hundes im Ring - keine Einstufung

Prezentacja na ringu honorowym / Presentation of the honorary ring / Präsentation der Ehrenring

 

►►►  W klasie honorowej biorą udział psy /suki z tytułem Championa lub Młodzieżowego Championa zgłoszone tylko w tej klasie .

►►►  In Honour Classe involving only dogs / bitches with the title of Champion or Junior Champion     reported only to the class of honor.

►►►  In denen nur  Ehrenklasse Hunde / Hündinnen mit dem Titel Champion oder Jugend Champion berichtet  nur die Klasie der Ehre.

 

Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy młodych psów/suk wzwyż wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży. / In accordance with the rules of the exhibition at the declarations of a class of young dogs / bitches up is required to provide your pedigree. Dogs with pedigrees in the preparation may be issued only in the minor puppy class, puppy class, junior and youth classes. / In Übereinstimmung mit den Regeln der Ausstellung in den Erklärungen einer Klasse von jungen Rüden / Hündinnen bis benötigt, um Ihre Stammbaum geben. Hunde mit Stammbaum in der Vorbereitung darf nur in der Minor Jüngstenklasse , Jüngstenklasse, Jugendklasse und Junghundklasse ausgegeben werden.

W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. / In the case of notification to the working class or champion is required to attach a copy of a document valid. Applications without this document will be automatically moved to the open class. / m Fall der Mitteilung an die Arbeiterklasse oder Meister ist verpflichtet, eine Kopie eines Dokuments gültig zu befestigen. Bewerbungen ohne dieses Dokument wird automatisch in der offenen Klasse verschoben werden.

Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa, a do zgłoszenia dołączyć kserokopię rodowodu. / Each application must include a copy of pedigree, is mandatory. / Jeder Antrag muss eine Kopie der Pedigree, ist obligatorisch.

KONKURENCE HODOWLANE

- NAJLEPSZA PARA / COUPLE (PAIR) / PAAR

pies i suka w rękach jednego właściciela, w jednym kolorze / male and female of the same owner, both in the same color / Hund und Hündin in die Hände eines Besitzers und beide in der gleichen Farbe

- NAJLEPSZA GRUPA HODOWLANA / BREEDING GROUP / ZUCHTGRUPPE

od 3 do 5 sztuk psów tego samego przydomka hodowlanego, w jednym kolorze, z conajmniej dwóch róznych skojarzeń / 3 to 5 dogs of the same kennel name in one color, with a minimum of two different associations / 3 bis 5 Hunde der gleichen kennel name, in einer Farbe, mit dem Minimum zwei verschiedener Assoziationen

- NAJLEPSZY REPRODUKTOR (lub suka hodowlana) / PROGENY GROUP / NACHZUCHTGRUPPE

od 3 do 8 sztuk psów z conajmniej dwóch różnych skojarzeń / 3 to 8 dogs, with a minimum of two different associations / 3 bis 8 Hunde, mit dem Minimum zwei verschiedener Assoziationen

KONKURENCJE FINAŁOWE:

– Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki z oceną wybitnie obiecującą 1 lokatą z klas młodszych szczeniąt.

– Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki z oceną wybitnie obiecującą 1 lokatą z klas szczeniąt.

– Zwycięzca Młodzieży – o tytuł ten konkurują psy i suki z oceną doskonałą 1 lokatą z klas młodzieży i młodych psów/suk oddzielnie w każdym kolorze (łącznie 4 tytuły).

– Najpiękniejszy Junior – o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułami Zwycięzcy Młodzieży (1 tytuł).

– Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki z klas weteranów z oceną doskonałą 1 lokatą.

– Najlepszy Dorosły Pies Żółty/Pręgowany – o tytuł ten konkurują psy z oceną doskonałą 1 lokatą z klas otwartej, użytkowej i championów oddzielnie w każdym kolorze (łącznie 2 tytuły).

– Zwycięzca Pies – o tytuł ten konkurują psy z tytułem Najlepszego Dorosłego Psa Żółtego i Pręgowanego (1 tytuł).

– Najlepsza Dorosła Suka Żółta/Pręgowana – o tytuł ten konkurują suki z oceną doskonałą 1 lokatą z klas otwartej, użytkowej i championów oddzielnie w każdym kolorze (łącznie 2 tytuły).

– Zwycięzca Suka – o tytuł ten konkurują suki z tytułem Najlepszej Dorosłej Suki Żółtej i Pręgowanej (1 tytuł).

-  Zwycięzca Rasy – o tytuł ten konkurują Najpiękniejszy Junior, Zwycięzca Pies, Zwycięzca Suka i Najpiękniejszy Weteran.

Białe boksery

Na Wystawę Klubową Bokserów zapraszamy BIAŁE BOKSERY posiadające rodowód.

Białe boksery sędziowane będą oddzielnie. Startować będą w klasach jak boksery żółte i pręgowane z wyjątkiem klasy championów. Podlegają ocenie tak jak boksery żółte i pręgowane z wyjątkiem możliwości uzyskania wniosku CWC. Nie startują w konkurencjach hodowlanych.

KONKURENCJA DODATKOWA / ADDITIONAL COMPETITIONS

KONKURS HODOWCÓW /breeDINGSCLASS / fOKKERSKLASS

Psy i suki :

· których właściciel jest jednocześnie  ich hodowcą

· powyżej 9 miesięcy

· oddzielnie psy i suki, bez podziału na kolory

Males and Females :

· their owner is also their breeder

· 9 months and over

· males and females separately, no breakdown of the color

Rüden und Hündinnen :

· ihre Eigentümer ist auch ihre Züchter

· 9 Monate und über

· Rüden und Hündin getrennt, keine Aufschlüsselung der Farbe