Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

Pole tekstowe: DLA ZWYCIĘZCÓW NOCNEJ GALI PRZYGOTOWALIŚMY
ATRAKCYJNE NAGRODY
Wszyscy uczestnicy Nocnej Gali Bokserów otrzymają upominki. / 
All participants Boxer Night Gala will receive attractive gifts.

***

REGULAMIN NOCNEJ GALI BOKSERÓW

 

W Nocnej Gali Bokserów biorą udział psy/suki od 9 miesięcy, bez podziału na kolory.

Sędziowanie odbywać się będzie systemem jak w finale Wystawy Championów - 3 sędziów głosować będzie na psa/sukę poprzez zapalanie niebieskiej/czerwonej lampki.

Dla sprawnego przeprowadzenia oceny psów  ring przygotowawczy jest podzielony na dwie części:

- dla psów wchodzących,

- dla schodzących wygranych, które przechodzą do dalszej rozgrywki,

W Nocnej Gali Bokserów  startują pary psów zgłoszone w poszczególnych grupach tzn. psy powyżej 9 miesięcy i suki powyżej 9  miesięcy.

- zawodnicy losują numery startowe (na przykład od 1 do 32) i zostają  dobrani w pary według wcześniej przygotowanego schematu.

 

- psy oceniane są przez porównanie w parach z których jeden wchodzi na ring z narożnika niebieskiego – drugi z czerwonego

Przykład tworzenia par :

- pary tworzą się według wylosowanych numerów startowych (np. 1-17, 2-18, 3-19, 4-20, 5-21, 6-22, 7-23, 8-24, 9-25, 10-26, 11-27, 12-28, 13-29, 14-30, 15-31, 16-32)

- zwycięzcę Nocnej Gali Bokserów wyłania się systemem pucharowym, polegającym na wyborze jednego spośród dwóch finalistów,

- trzech sędziów, zaproszonych przez organizatora Nocnej Gali Bokserów, podejmuje decyzję o przejściu do kolejnej rundy jednego psa z każdej pary. Decyzja jest ogłaszana jednocześnie, na sygnał dany przez spikera, poprzez zapalenie lampki w kolorze, którym oznaczony jest zwycięzca

( kolor narożnika z którego wchodzi )

- po ogłoszeniu werdyktu sekretarz ringowy dokonuje stosownego wpisu w protokole finałów , dla przegranego jest to koniec udziału w konkursie.

- w kolejnych rundach, do finału włącznie, wybór przeprowadzany jest tak samo; (na przykład w 1/8 finału startuje 16 psów, w 1/4 finału 8 psów, z których 4 zwycięzców przechodzi do 1/2 finału). Finaliści, zwycięskie 2 psy/suki w grupie, walczą ze sobą o miejsce I i II miejsce w klasie .

- zwycięzca otrzymuje tytuł Zwycięzca Nocnej Gali Bokserów z podaniem daty i miejsca wystawy),pies z drugą lokatą otrzymuje tytuł Wice-Zwycięzca Nocnej Gali (z podaniem daty i miejsca wystawy), tytuły te są wpisywane do dyplomów.

 

RULES BOXER NIGHT GALA

In the Boxer Night Gala involved males / females of nine months, with no breakdown of the colors.
Judging will take place in the system like in the final Dog Champions Show - three judges will vote on the dog / bitch with the lighting of the blue / red light.

 

For proper assessment dogs preparatory ring is divided into two parts:
- Dog included,
- For descending winnings that go to further the game,

 

The Boxer Night  Gala dogs compete pairs reported in each group, that is  males over 9 months i females than 9 months.

- players draw their starting numbers (for example, from 1 to 32) and are  matched in pairs according to previously prepared schedule.

- dogs are evaluated by comparison in pairs of which one enters the ring  the blue corner - the second red

Example pairing:
- Pairs are formed by randomly selected starting number (eg, 1-17, 2-18, 3-19, 4-20, 5-21, 6-22, 7-23, 8-24, 9-25, 10-26 , 11-27, 12-28, 13-29, 14-30, 15-31, 16-32)

Boxer Night Gala winner emerges pyramid system, which consists of selecting one of the two finalists,

- Three judges invited by the organizer of the Boxer Night Gala, decide to proceed to the next round of one dog in each pair. The decision is announced at the same time, the signal given by the announcer, by lighting lamps in color, which is marked with the winner (Color corner from which you enter)

The announcement of the verdict,  Ring Secretary shall register in the competition documentation.

For the loser is the end of the competition.

In subsequent rounds, including the finals, the selection is carried out in the same way, (for example, 1/8 finals start 16 dogs in the quarter final of 8 dogs, 4 of which goes to the winners of the 1/2 final). The finalists, winning two males / females in the group, fighting each other  for first and second place in the group.

The winner receives the title of Winner Boxer  Night Gala (with the date and place of the Dog Show), a dog with second place awarded the title of Vice-Winner Boxer  Night Gala (including the date and place of the Diog Show), these titles are entered in degrees.

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW

klubu wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

DUŻE CWC

 

Wrocław - 07.07.2018 -  Poland

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

KWALIFIKACJE HODOWLANE   ZTP - 08.07.2018  - ZTP   BREEDING CLASSIFICATION   

NOCNA GALA BOKSERÓWBOXER NIGHT GALA